a por kinderlider

Yoyl-Moyshe matveyev eyr Tshs"b (2002)

pik|holts


es hobn Shloyme|le mit reyzele
a modne feygele derzen:
der kop iz royt, a groylekh nezele
un groys akht intshes oder tsen.

tate nemt dos feygl-bikhl,
git er dort a kuk arayn.
kumt di mame in ir tikhl,
trakht fartift: vos ken dos zayn?

do tut der yingl a khap yenem bukh,
bletert a rege un shmeykhlt mit shtolts:
tate, vi heyst er af yidish? ver? ukh!
dos iz, mayn zun, zolstu visn, - pik|holts.

shperl

shperl, shperling, vorobey,
yeder hot a nomen-tsvey.
mir iz glaykh, nor say-vi-say,
darfstu take ale dray?

- bay di ingarishe layt,
(di vos fregn: "ir farshtayt?")
oyb zey kenen mikh, to klor
shperl, shperling heys ikh nor.

di vos zogn "ikh farshtey"
rufn mikh a vorobey.
mir aleyn, vi s'iz bakant,
redn vedlik heymish land:

mayn mekhutn fun poltave
tsvitshert ikendik, tshikave,
un mayn bobe (fun smorgon)
lakht fun im --- vos ken men ton?