fun redaktsye

farsheydns

* * *

vos der tsen batayt

di redaktsye vil zogn a por verter vegn der heykh vos undzer zhurnal hot derkletert: tsen numern. der oylem iz greyt? gut.

tsen iz a sakh.

a dank far ayer tsayt.

* * *

dakht zikh, az di literati zaynen derloybt kolerley narishkaytn. un ven s'handlt zikh vegn yidish, al akhes kame |w|kame.

in letstn numer fun eynem fun undzere b|koved|ikste zhurnaln vert opgedrukt an intervyu mit a barimter shrayberin, eyne fun di yidishe intelektualn fun altn shnit. zi zogt zikh aroys af etlekhe temes; merstns zaynen ire reyd gerotene. nor in eyn punkt git zikh bay ir a kaykl aroys fun moyl aza shtus|eray, vos shtekht di oygn un kimert dos harts. dehayne:

"yidish iz yo farbundn mit ideologye in amerike. mir hobn do yungelayt, vos haltn fun yidish, vayl zey zukhn a yidishe kulturele svive vos iz yidish, ober anti-tsien|istish.

"far mir iz dos a troyeriker matsev. s'iz okh un vey ven me nitst oys yidish kedey tsu diskreditirn di yidishe medine. di yunge linke viln nutsn yidish kedey tsu dergreykhn a min yidishe identitiet, vos hot keyn shum shaykhes nisht tsu yisroyl. di homoseksualistn tuen dos oykh. ... ikh heyb nisht on tsu farshteyn, far vos di yidishe homoseksualistn hobn aza interes in yidish..."

do po|yaven zikh di nisht-bazakhte plaplerayen fun umvisikayt. farshteyt zikh, az di khoshev|e mekhaber|in git nisht on keyn eyntsikn bayshpil fun a "yungn linkn" yidishist vos banitst zikh mit yidish bansher er vil "diskreditirn di medine". far vos shtelt zi nisht tsu keyn bayshpil? vayl s'iz nishto keyn eyner vos vert batseykhnt mitn titl yidishist vos zol hobn aza anti-tsien|istishn tsugang tsu der yidisher shprakh un kultur. s'zaynen avade do azlekhe, vos redn v~e~g~|n yidish af an umfarantvortlekhn oyfn. nor es vayzt oys, az di shrayberin gefint zikh oykh tsvishn zey. di hayntike shafungen af yidish nemen arayn a sakh shatirungen, nor anti-yisroyl|dikayt iz vayzt oys nisht keyn onzeevdike.

ikh vet zikh mit der doziker shrayberin af voser nisht iz sume zi zol nisht ongebn, az zi ken nisht onrufn keyn eyn tetikn yidishist mit a b|kivn|dikn anti-yisroyl|dikn tsugang.

homoseksualizm iz an ander inyen. dakht zikh dem mekhaber fun di shures, az a sakh feygelekh vayzn yo aroys a shtarkn interes in der shprakh. ober derfar vos di shrayberin farshteyt nisht zeyere motivn, iz zeyer interes m|meyle treyf-posl. ot aza tsugang iz take epes vos me "heybt nisht on tsu farshteyn". a svore, az di khoshev|e shrayberin iz a homofob?

di shtus|im voltn nisht geven merkverdik, ven di shrayberin zol zikh nisht hobn gevorfn mit azelkhe "vorenungen" af a groyser tsol yidishe unternemungen. dakht zikh, az keyner hot zi nokh nisht farbesert. efsher vet eyner fun ire khaveyrem leyenen undzer artikl un ir aynroymen a shayle in oyer: vi kumt a patsh tsu gut-shabes? fun vanen shtamt ir konspiratsye-teorye, az anti-tsien|istn raysn zikh tsu yidish? un fun vanen nemt zikh ir antipatye tsu homoseksualistn? me vil visn, oyb nor tsulib visnshaftlekhe sibes: vos traybt shtus|eray?