פֿון אַן אָנטיטלדיקער סעריע

ירמיהו אהרן טאַוב

54.

אַ באַװעגונג צװישן בן-השמשותן.
די צװײַג װעט זיך בײגן.
מאַגנאָליע-טריט װעלן אױסמײַדן אַ פֿאַרהונגערטע נאָרװעגישע לבֿנה.
די בהמות האָבן שױן געגעסן.
זאָג מיר װוּ עס װעט ענדיקן דער װעג.