tsvey lider

beyle shekhter-gotesman

zog yo

zay frayndlekh, zay heflekh
zogt: yo!
ven me fregt dikh
tsi di reparatur
iz gerotn, entfer: yo!
khotsh di "bel atlantik",
di groyse firme
hot gornisht geton,
s'iz nor geven aroys
der kontakt fun telefon
entfer: yo.
s'iz laykhter un kneytsht
dir nisht dem shtern,
shvert dir nisht di glider,
a likhtiker vintertog
shnayt, a vayser, milder.
zog yo --- un gemakh!
a poshet vort
in der mentshlekher shprakh.


di vayse akatsye

di vayse akatsye, zint me hot zi
oysgehakt,
hert zi nisht oyf tsu vaksn
vi kleyne sheydim|lekh.
fun vu du tust zikh nisht rikhtn:
kleyne akatsyelekh,
farvortslt un tsapldik yung,
vayse-khevre|nikes
reytsn zikh, vayzn dir di tsung:
"kenst undz nisht oysvortslen!"

her ikh zey strashen
"mir veln eybik do hoyzn"
a por kleyne kohl|ekhlekh
tut rash|n,
beshas ikh pore zikh in gortn,
pole oys di beytn, shtel iber,
shnayd avek --- horevanye on an ek,
un azoy in grinem gemark
far|rash|t, arayngeton
geyen mir nokh di koyles.
tsu zayn aleyn mit aza sakh soynem
iz nisht keyn katoves.