z. stivenson

ayere nemen

farsholtn zol zayn yederer vos fartroyt zayne nemen.
hit zey forzikhtik farborgn in a keler in a kiln
beshas der galekh klapt mit zayne plastishe tslomem
un leygt fir nemen shenere, un bot aykh on salamis.

heyst dem leber kokhn zikh, di oygn gikher dreyen zikh,
dem tales mitn spandeks roknrolish iberbaytn zikh ---
alts, abi tsu hitn dos, vos ligt tif meymamakim|dik
in di yam|en in di shavrtse fun keyn-mol-nisht-antdekn-zikh.

finklt vi a shteyn vos im tsehakn vet nisht keyner,
minyet vi an ozere iberful mit vayse beyner.
zingt vi a sharfshnobliker vos shtekhlt um|b|rakhmones|dik.
vos vos --- ober nisht antdekt ayere nemen, ayer eygn glik.

makht zhe shoyn aliye, tut zikh oysshtrikn a yarmlke.
farkoyft zikh far a vol-stritnik un shaft zikh tsvey ma|yontikes.
tsit zikh azh in bruklin. ruft zikh yehudi-yidl yidenes:
bay ayere nemen muzt ir blaybn tomed in gefenkenish...