tomas soksberger

a tsimer

dos zaynen mayne dalet-ames, b|emes nor a kleyn kemerl, ober s'iz nor af dervayl.

do hostu mayne zakhn, a bisl ongevorfn, vayl ikh bin do ersht gekumen, un es hot zikh nokh nit ayngeshtelt keyn seyder.

do iz dos bokher|ishe bet, vu es mishn zikh oys khaloymes mit fantazyes baynakht.

antkegn im iz der mamzer|isher shraybtish, vu ikh mish oys mayne khaloymes un fantazyes baytog.

do hostu mayne papirn, a bisl bikher in farsheydene shprakhn: mayn shtikl bovel-yerushe. alte khaloymes un fantazyes tsunoyfgemisht, kedey fun zeyer komplitsirter khemisher reaktsye aroystsubakumen a tropn emes.

ot efn ikh uf a bukh: shure nokh shure loyfn di kleyne murashke-oysyes iber di zaytn, horeven un shlepn a klang un nokh a klang, boyen a shtikl batayt un nokh an ondayt un nokh a baytaytsh.

oyb s'iz emes, az itlekhe zakh hot ir malekh --- gey rekhn oys vifl es darfn zayn do, zint yede eyne fun di dozike murashkes muz dokh oykh hobn ir shoymer!

azoy fartrayb ikh zikh di tsayt in ot-o-dem tsimer. ikh kuk af a tsures ale|f. ikh kuk vi der hon in bney-odem. shtaygt dos murashkele-malekh|l durkh mayn oyg mir in kop, un der komets-alef-o trogt zikh fun moyekh-kemerl in moyekh-kemerl, gikh vi der blits.