fun redaktsye

sholem berger un yude-leyb prager

der doziker b|shutfes|diker numer fun The Mendele Review un der bavebter yid vayzt aroys say di sheferishe oytsres fun der lebediker yidisher shprakh, say dem doykhek in yingere talantn.

baym iberkukn dem numer zet men in "der gzar-din" vi dos bestyalish akhzoryes vert antkegngevirkt fun oysleyzerisher libe. in "mayn letste nesiye" iz tsar-bale-khayem efsher b|koyekh undz umtsukern tsu emes|diker mentshlekhkayt. "valfish" un "kadesh-yosem" bahandlen dos retenish fun eybiker aveyde in di oygn fun kleyn un groys. "guter dokter vey-tsu-mir" vet zayn shver tsu farshteyn far di, bay velkhe sovetishe dreydlekh zaynen nor fartsaytishe geshikhte: dos lid bet fartaytsht tsu vern.

keday do tsu dermonen, vos di redaktsye hot nor mit groyse shverikaytn dershlogn zikh tsu naye drukfeike verk af yidish. dos iz dokh nisht keyn khidesh, |u|befrat far di, vos dos tsunoyfshteln yidish-shprakhike zhurnaln iz zeyer geveyntlekhe arbet. ober der bavebter yid in zayn loyfiker redaktsyoneler arbet hot oysgefunen, az nokh ale betenishn un monungen bay shrayber klekt dos arayngeshikte af a tseyn: dos heyst, der mangl bay undz in der elektronisher literatur iz erger vi bay andere. efsher iz eyn sibe, vos s'iz nishto keyn shtarke farbindung tsvishn der elterer yidisher literatur-velt un dem nayem, dem internetishn. say vi vet der bavebter yid vayter farbetn, zukhn, un oyszukhn naye yidishe literatur. The Mendele Review vet zikh vayter farnemen mit yidish-limudem afn hekhstn nivo.