fun redaktsye

mi |u|mi h|hoylkhem

vifl bazukher?

funem 1tn may bizn 15tn yuli: 475 bazukhn (belaz "hit|s"). tsum bamerkn: "hit" iz nisht taytsh "bazukher." a bazukher ken arayngerekhnt vern mer vi eyn mol. ober vi an opshatsung fun bazukher iz di tsol bazukhn khotsh an onheyb.

shtelt zikh di kashye: vifl fun yene l|fi-erekh|dike 475 bazukher hobn zikh take "derklikt" tsu khotsh a teyl fun di materyaln? vifl fun di bazukher zaynen es emes|dike leyener?

ven me rekhnt arayn yeder bazukh tsu voser nisht iz materyal (nor mitn tnay, az yeder server meg nisht arayngerekhnt vern mer oft vi er bavayzt zikh tsvishn di 475) zaynen do sakh-hakl 167 leyener fun (mer tekhnish geredt: di, vos hobn "derkvetsht" tsu) eyner tsi mer fun di zakhn vos gefinen zikh in db"y.

a kleyner oylem. ober tsurikgeredt: b|feyresh epes vos. nemt in batrakht undzer tekhnologishe oremkayt in farglaykh mit di milyonen andere vebzaytlekh. mir hobn nisht keyn shmuesgrupes, keyn araynskanirte seksi fotos. keyn berze-eytses, sport-rezultatn, heyse nayes, konkursn. mir shrayen nisht, un mir varfn zikh nisht in di oygn. (khotsh mir voltn efsher azoy yo gevolt, ven mir zoln hobn mer tsayt optsugebn dem zhurnal.)

es kumt oys: di letste por khadoshem hobn 475 zikh arayngekhapt tsu undz, un 167 khotshbe a leyen geton, grod tsulib dem yidishn vort. farshteyt zikh nisht keyn nayes, vos es gefinen zikh nokh azelkhe yidn -- nor s'iz oykh nisht gornisht vos me zol hobn dervart funem internet.

iz hert zikh ayn, ir 167: zayt vayter mit undz, un brengt mit ayere gute-fraynd!