der khurev|er shpitol

Leye robinson

kh'vil aykh epes vayzn:
grod do, in dem statetshnem vinkl shtot,
shteyt hefker kame yorn ot der binyen.
far dem, hot er di mentshn gut badint.
iz dos den yoysher|dik? fun zayn balkon
tsefaln zikh di oysgenetste zaylkhlekh
vi krishldike beyner.
fun konusdakh dem shtoltsn
glitshn arop tsu bislekh groe kakhlen
vi shtiklekh kiver in a langer shlakht.
zol yeder fusgeyer do zayn opgehit!
un az me redt shoyn vegn fis:
git a kuk untn -- fun di shpeltlekh,
vos tsvishn finger fun zayn tsiglfus,
tseshprotst zikh, vi di shtekhike bershtlhor,
baregnte kropeve. hoykh iber ir,
baym binyen oyf di kaylekhdike zaytn,
heybt zikh, afile in a laykhtn vint,
gedikhter, heler plyushtsh,
vi peltsnruntslekh oyf a grinem
breyt-pleytsedikn ber,
vos vert shoyn vild fun elntkayt un hunger.
der toyter binyen, layt-farlozn,
lebt shoyn modne oyf fun zikh aleyn,
tsi fun der nerik-shlingiker natur.
un ven di gute zun, oyf ir shpatsir,
shenkt im a varemen bliask in shplitershoyb
varft er shoyn op dem fayer a farkiltn
oyf undz, vos shteyen un gafn oyf zayn matsev,
un drikt undz oys zayn brenikn fardros.