ירמיהו אהרן טאַוב

צװײ לידער (פֿון אַן אָנטיטלדיקער סעריע)

7.

װוּ איז דער "מאָזעס" װאָס זײ האָבן אַרױסגערופֿן.
אַ װאָרט איז געװאָרן אַ שפּראָך בעת זײ האָבן זיך גענענטערט.
װער זײַנען זײ געװען; װוּ האָב איך זײ פֿריִער געזען.
נישט װיכטיק: מיר האָבן פֿאָרױסגעקוקט, װײַטער געגאַנגען.
דעם טאַטנס האַנט ענגער אַרום מײַנער.

11.

גופֿים װײַסע דורך גרין.
רױך אַרום אונדזערע קעפּ.
פֿון אַ װינקל: שליסלקײט אַנטקעגן דײַן נאָענטן הױפֿן הױזן.
אַ ברױנער הוט אונטער אַ פֿאַרבלענדטער באָרד.
צוליב דעם געדענק איך.