גאָפּל-מעסער

פֿון רפֿאל פֿינקל

גאָפּל-מעסער, לעפֿל, גלאָז;
הײסע בולבעס; גיב אַ בלאָז.
שיט אָן זאַלץ און גיס אָן קרעם;
פֿולע מײַלער, ניט זיך שעם.

גאָפּל-מעסער, לעפֿל, גלאָז;
עפּל-זאַפֿט ביז אין דער נאָז.
מיט אַ שטרױ און מיט אַ שלופּ;
פֿעפֿער, מערן, קנאָבל, זופּ.