gopl-meser

fun Refoyl finkl

gopl-meser, lefl, gloz;
heyse bulbes; gib a bloz.
shit on zalts un gis on krem;
fule mayler, nit zikh shem.

gopl-meser, lefl, gloz;
epl-zaft biz in der noz.
mit a shtroy un mit a shlup;
fefer, mern, knobl, zup.